ZADÁNÍ BP/DP

Téma práce se zadává na základě domluvy studenta s možným vedoucím práce do SIS v případě bakalářských studijních programů do konce 5. semestru, v případě magisterských studijních programů navazujících na bakalářské studijní programy do konce 2. semestru. Student může přistoupit k obhajobě práce nejdříve šest měsíců po jejím zadání do SIS. Tato lhůta začíná běžet dnem zadání tématu práce do SIS. Na základě žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti fakulty a vedoucím práce může děkan fakulty tuto lhůtu ve výjimečných případech zkrátit.

Formulář zadání závěrečné práce

Zadání bakalářské/diplomové práce vypracuje ve spolupráci se studentem vedoucí práce. Student nebo vedoucí práce pošle MAILEM na sekretariát ÚGS (katerina.svitilova@ff.cuni.cz) následující:

Typ práce (bakalářská/diplomová)
Název práce v jazyce práce
Jazyk práce
Název práce v angličtině + češtině
Vedoucí práce
Obor práce (studijní obor - např. NJL, NEJ, SKA, DN, NO, NIZ... .)
Řešitel (celé jméno studenta)

Poté bude sekretariátem ÚGS provedeno přiřazení práce studentovi v SIS. Dám studentovi vědět, že může vyplnit další povinná pole (klíčová slova, zásady pro vypracování, seznam odborné literatury).

Po vyplnění povinných polí, mi prosím dejte vědět na sekretariát ÚGS (katerina.svitilova@ff.cuni.cz), že je editace dokončena (teprve po Vaší potvrzující zprávě formulář vytisknu a dám podepsat vedoucímu práce, řediteli katedry a odevzdám formulář na SO).

V případě, že student bude měnit již schválené zadání BP/DP (název, vedoucí práce) neobrací se na katedru, ale na Mgr. Jana Brože - jan.broz@ff.cuni.cz

Kontaktní osoby pro agendu bakalářských a magisterských závěrečných prací na studijním oddělení:

Jan Brož (jan.broz@ff.cuni.cz), tel. 221 619 324, Helena Nováková (helena.novakova@ff.cuni.cz)


Termíny odevzdání tištěné verze BP/DP

Upozorňujeme studenty, že termíny odevzdání diplomových i bakalářských prací jsou

  • 31.3. (květnový termín SZZK),
  • 31.7. (zářijový termín SZZK),
  • 30.11. (lednový termín SZZK).

Tyto termíny je nutno bezpodmínečně dodržet.

Na základě rozhodnutí ÚGS studenti i nadále odevzdávají ve stanovených termínech (30. 11.; 31. 3.; 31. 7.) na sekretariát ÚGS dva pomocné výtisky závěrečných prací (musí být svázané alespoň v měkké/kroužkové vazbě) identické s elektronickou verzí odevzdávanou prostřednictvím SISu. Teprve po odevzdání tištěné a nahrání elektronické verze do SIS bude sekretariátem ÚGS potvrzeno, že student odevzdal vše v termínu a v pořádku.


Požadavky ke zkouškám

/Informace týkající se původních pětiletých magisterských oborů Dánština, Norština a Švédština najdete zde./

Bakalářská (státní) zkouška - BZK

Státní závěrečná zkouška (magisterská) - SZZK