Ústav germánských studií - oddělení skandinavistiky
SKANDINAVISTIKA
STUDIUM
ZDROJE

Komentář k ústní zkoušce z literatury v rámci SZZK v oddělení skandinavistiky

Průběh:

Student si vylosuje dvě otázky z literatury a jednu z nich si vybere (druhou otázku vrátí vyučujícímu). Na ústní zkoušení se nejprve připraví písemně (k dispozici má 15 minut na každou z otázek SZZK, tedy celkem 30 minut na přípravu odpovědí na otázky z jazyka i literatury, a záleží jen na něm, jak si čas rozdělí). Samotné zkoušení probíhá v jazyce studovaného oboru. U této části SZZK je také student povinnen předložit seznam titulů krásné literatury, které přečetl za dobu svého studia. (informace k seznamu literatury zde)

Jaké typy otázek si student může vylosovat:

V případě starší literatury (tj. od samých počátků písemnictví až do konce 18. století) lze očekávat především otázky týkající se kulturního a literárního vývoje Skandinávie, a to takové, které pokrývají delší časové celky (třeba i jedno či více století). Výjimku tvoří několik otázek týkajících se následujících významných osobností severského písemnictví: Snorri Sturluson, Ludvig Holberg a N. F. S. Grundtvig - život a dílo těchto postav tvoří samostatné otázky.

V případě literatury od počátku 19. století po dnešek budou studenti dotazováni především na významnější dobové literární směry, proudy, školy, skupiny a žánry, tedy fenomény, které většinou pokrývají kratší časové celky než v případě starší literatury - maximálně několik desetiletí. Výjimku tvoří několik otázek týkajících se obzvláště důležitých spisovatelů. Jejich tvorba je předmětem samostatných otázek; tyto otázky jsou - až na výjimky uvedené níže - omezeny na studovanou jazykovou oblast (např. student oboru dánština nemůže dostat jako otázku celkové dílo norského nebo švédského spisovatele. Výjimku tvoří tyto osobnosti: H. Ch. Andersen, Søren Kierkegaard, Georg Brandes, Henrik Ibsen, August Strindberg a Knut Hamsun). Tvorba těchto autorů je zahrnuta mezi otázky, které si mohou vylosovat studenti všech tří oborů skandinavistiky. Kierkegaardova, Ibsenova a Strindbergova tvorba je navíc rozdělena do dílčích otázek.