Studijní obory

 • BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

  Obory bakalářského studia (Dánská studia, Norská studia, Švédská studia) byly poprvé otevřeny v ak. roce 2008/09. Studium je pouze dvouoborové. V příslušných sekcích najdete také studijní plány jednotlivých oborů a obecné informace o studiu.

  Členění studia:

  JAZYKOVÁ ČÁST

  Jazyková cvičení jsou koncipována jako intenzivní kurz praktického jazyka, v němž student zvládne základy gramatické struktury a řečové dovednosti tak, aby se domluvil v běžných životních situacích a dovedl napsat pojednání o probraných tématech.
  Studium se kontroluje zápočtem po 1., 3. a 5. semestru (student ho získá za aktivní účast v hodinách a absolvovaný test na závěr semestru) a písemnou a ústní zkouškou po 2., 4. a 6. semestru.

  Úvod do studia skandinávských jazyků. V průběhu 1. semestru studenti vyslechnou přednášky: a) z obecné jazykovědy, kde se seznámí s hlavními pojmy lingvistiky, s nimiž se budou setkávat během studia, s typologií jazyků a lingvistickými disciplínami; b) o severogermánských jazycích, o jejich vzájemném vztahu, o současné i minulé jazykové situaci. Výuka probíhá z poloviny formou semináře.
  Z úvodu do studia skandinávských jazyků se skládá zkouška.

  Fonetická cvičení jsou vedena rodilými mluvčími a uvedou studenty do oblasti teoretických znalostí o fonetickém a fonologickém systému studovaného jazyka. Vyučující povede také praktická cvičení výslovnosti a transkripce.
  Cvičení probíhají po dobu dvou semestrů a jsou ukončena kolokviem po každém z nich.

  Semináře z gramatiky mají studentům přinést systematický, v podstatě deskriptivní přehled gramatického systému jazyka v kontrastivním vztahu k jazyku mateřskému. Jsou vyučovány v průběhu celého studia. V 2. semestru se začíná Gramatickými cvičeními, ve 4. semestru navazuje Morfologie, v pátém Syntax a v šestém Lexikologie studovaného jazyka. Studenti musejí umět použít nabyté teoretické znalosti i prakticky.
  Jednotlivá gramatická cvičení jsou na konci semestru uzavírána zápočtem.


  LITERÁRNÍ ČÁST

  Úvodu do studia literatury v 1. semestru absolvují studenti seminář, na kterém se naučí základům myšlení a psaní o literatuře. Součástí tohoto seminárního kurzu je i úvod do formálních aspektů psaní odborné práce o literatuře. Ve 2. semestru je předmět orientován více směrem k literárněhistorickým kategoriím a pojmům, studenti se mají naučit identifikovat v textech typické znaky konkrétních literárních proudů, směrů a poetik.
  Předmět je v obou semestrech uzavírán zkouškou ve formě písemného rozboru literárního díla.

  Dějiny skandinávských literatur. Oba semestru druhého ročníku studia se pak formou přednášky i semináře soustředí na přehledné zprostředkování vývoje všech skandinávských literatur od počátků písemnictví až do 20. století.
  Kontrola studia probíhá v obou semestrech formou zápočtu.

  Dánská literatura/Norská literatura/Švédská literatura. Oba semestry třetího ročníku studia se už podrobně věnují vývoji národní literatury podle studovaného oboru.
  Kontrola studia probíhá v prvním semestru formou zkoušky, v druhém formou zápočtu.


  REÁLIE. Tento jednosemestrální předmět zprostředkuje studentům v přehledné formě základní reálie, nezbytné pro jejich další působení v oboru.
  Předmět je zakončen zápočtem.


  DĚJINY SKANDINÁVIE. Dvousemestrální cyklus přednášek pokrývá historický vývoj na území Skandinávie od starověku až do 2. poloviny 20. století. Je nejlepší absolvovat jej v prvním, případně ve druhém ročníku studia.
  Znalosti se kontrolují po prvním semestru kolokviem, po druhém semestru zkouškou.


  PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU

  Atest z filosofie skládají studenti v rámci některého z kurzů pro neoborové bakaláře, které zajišťuje Ústav filosofie a religionistiky.

  Tělesná výchova. Zajišťuje Katedra tělesné výchovy FF UK.

  Cizí jazyk. Pro studium je důležitá také znalost dalšího cizího jazyka. Přípravné jazykové kurzy i závěrečné zkoušky zajišťuje Jazykové centrum FF UK.
  Zkoušku lze skládat z angličtiny, němciny, francouzštiny, španělštiny, italštiny nebo ruštiny. Z výběru jazyků k absolvování zkoušky je vždy vyjmut ten, který si student zvolil za svůj studijní obor. (Takže například student Anglistiky - amerikanistiky, případně Překladatelství a tlumočnictví (ANJ) nemůže v rámci společného základu skládat zkoušku z angličtiny.)

 • NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

  Magisterský obor SKANDINAVISTIKA jsme poprvé otevřeli v ak. r. 2012/13. Toto dvouleté navazující magisterské studium může být jednooborové nebo dvouoborové.

  V příslušných sekcích najdete také studijní plán oboru a obecné informace o studiu.

 • PĚTILETÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM

  Tento druh studia se na FF UK už neotevírá, do vypršení akreditace jej mohou dokončovat jen studenti, kteří byli přijati do roku 2007 včetně.

  Informace o požadavcích ke zkouškám z původního pětiletého magisterského studia najdete zde.

 • DOKTORSKÉ STUDIUM

  Aktualizované podmínky plnění předepsané neoborové zkoušky z filosofie najdete na stránkách ÚFaRu, který zkoušku realizuje.