Zaměření a cíl studia

 • Studium jednotlivých severských jazyků představuje filologický obor zaměřený na zvládnutí jazyka a poznání literatury severských zemí (Dánska, Norska, Švédska, výběrově též Islandu).
  Dokonalé zvládnutí jazyka je pouze předpokladem, nikoli vlastním cílem studia skandinavistiky. (Uchazeči, jimž jde výlučně o studium jazyka, dosáhnou svého cíle jednodušeji v jazykových školách.)
  Cílem a smyslem studia severských jazyků na FF UK je zvládnutí základů jazykovědy a literární vědy, obojí ve vztahu k příslušnému jazyku a celé severogermánské jazykové skupině.
  U uchazeče se tedy předpokládá hlubší a speciální zájem o severskou literaturu a jazyk, o kulturní dění a umělecké projevy všeho druhu, především však přirozená potřeba číst.

 • Absolvent skandinavistických oborů má zvládnout metodiku vědeckého myšlení o jazyce a literatuře, má se seznámit se základní odbornou literaturou a především má být schopen samostatného uvažování v rámci své specializace, a to formou ústní i písemnou.

  Podrobnější profil absolventa najdete zde.

 • Pro lepší orientaci ve studovaných tématech a související literatuře doporučujeme studentům i zájemcům o studium, aby si pročetli sylaby vypisovaných předmětů v sekci Sylaby, případně nahlédli do studijních plánů jednotlivých oborů.