Obecné informace

 • Oddělní skandinavistiky je součástí Ústavu germánských studií. V současné době má oddělení skandinavistiky akreditovány tyto obory studia:

  Bakalářské studium (obory Dánská studia, Norská studia, Švédská studia)
  Magisterské studium navazující (obor Skandinavistika)
  Magisterské studium, pětileté (obory Dánština, Norština, Švédština) - tyto obory už se neotevírají, v příštích letech jim vyprší akreditace.
  Naposledy otevřeny v ak. r. 2007/08.
  Doktorské studium

  Bližší informace k jednotlivým studijním programům najdete v sekci Studijní obory.


Studium skandinavistických oborů

 • 1. Studium severských jazyků v bakalářském stupni je pouze dvouoborové. Kombinace severského jazyka (obory Dánská studia, Norská studia, Švédská studia) s druhým oborem je libovolná, nepovoluje se pouze kombinace dvou oborů vyučovaných oddělením skandinavistiky (např. dvouobor Dánská studia - Norská studia). Navazující magisterské studium probíhá v jediném oboru (Skandinavistika), který lze studovat jak jednooborově, tak dvouoborově.
  Základní plán bakalářského studia je rozvržen do šesti semestrů (3 roky), magisterského pak do čtyř semestrů (2 roky).
  Bakalářské i magisterské studium se uzavírá obhajobou závěrečné práce (bakalářské, resp. diplomové práce) a státní zkouškou (bakalářskou zkouškou - BZK, resp. státní závěrečnou zkouškou - SZZK). V případě dvouoborového studia si student volí, na kterém z obou studovaných oborů bude závěrečnou práci psát.
  Absolvent dosáhne titulu Bc. v případě bakalářského studia, Mgr. v případě magisterského studia.

 • 2. Bakalářské studium zahrnuje předměty nezbytného jazykového a literárněvědného základu, dějin všech severských literatur, dějin Skandinávie a dějin filozofie. Navazující magisterské studium poskytuje studentům prostor ke specializaci dle vlastního zájmu a klade větší důraz na jejich samostatnou práci a individuální konzultace u vyučujících, zejména ve druhém roce studia. V průběhu těchto dvou let má student také zvládnout pasivně oba zbývající severské jazyky.

 • 3. Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení. Jazyková cvičení jsou vedena lektory, rodilými mluvčími příslušného severského jazyka. Konkrétní náplň přednášek a seminářů se vypisuje před každým semestrem. Na začátku semestru dostane student vždy seznam povinné a doporučené literatury.

 • Pro lepší orientaci doporučujeme studentům i uchazečům o studium pročíst si sylaby vypisovaných předmětů v sekci Sylaby, případně studijní plány jednotlivých oborů zde.

  Průběžná kontrola studia se obvykle provádí formou zkoušky (ZK), zápočtu (Z) nebo kolokvia (KV).


  Úplný výčet způsobů kontroly studia spolu s jejich definicemi najdete ve Studijním a zkušebnísm řádu FF UK, čl. 6.