Přijímací řízení pro ak. rok 2020/2021

V akademickém roce 2020/2021 otevíráme bakalářské i navazující magisterské studium: • BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

  DŮLEŽITÉ !!!
  Vážení uchazeči o bakalářské studium, někteří z Vás jsou možná zmateni z několika názvů a podnázvů některých současných studijních programů vyučovaných na FF UK. Zároveň Vás jistě zajímá, jestli letos budeme otvírat dánštinu, norštinu nebo švédštinu. Bakalářský program se od nynějška jmenuje Germánská a severoevropská studia a ten zahrnuje i studijní program Skandinavistika. V něm otvíráme každý rok jeden ze tří skandinávských jazyků – stejně jako doposud. V akademickém roce 2020/2021 to bude NORŠTINA! Pokud tedy v roce 2020 úspěšně absolvujete přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Skandinavistika, budete studovat norštinu. Z byrokratických důvodů se tento obor, který se dříve jmenoval Norská studia, nyní jmenuje „modul“.

  Norština
  Studijní program:Germánská a severoevropská studia, specializace Skandinavistika

  Typ studijního programu a forma studia:
  tříletý bakalářský prezenční, pouze sdružené (dříve zvané dvouoborové) studium (více k podmínkám studia viz http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/zakladni-dokumenty-prijimacim-rizeni/)

  Kombinovatelnost:
  Lze kombinovat se všemi dvouoborovými bakalářskými programy na FF UK s výjimkou programů Švédská studia a Dánská studia.

  Předpokládaný počet přijatých:
  Předpokládá se přijetí 40 uchazečů.

  Profil absolventa:
  Absolvent získá základní znalosti norštiny (na úrovni B2 SERR). Bude znát reálie Norska a literaturu, kulturu a historii celé Skandinávie. Uplatní se např. ve firmách obchodujících se Skandinávií, ve skandinávských firmách v ČR, v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech a v cestovním ruchu.

  Popis přijímací zkoušky:
  1) skandinávské reálie a dějiny, 2) skandinávská literatura, 3) základní terminologie jazyka a literatury, větný rozbor, 4) test z angličtiny
  příklady otázek 1) - 3)
  příklady otázek k testu z angličtiny

  Další požadavky ke zkoušce:
  Uchazeči jsou povinni přečíst k přijímací zkoušce následující literární díla, kterých se budou týkat některé otázky přijímacího testu:
  Knut Hamsun: Hlad. (Praha: Dybbuk, 2016.)
  Aksel Sandemose: Uprchlík kříží svou stopu. (Praha: Argo, 2007.)
  Tarjei Vesaas: Bělidlo. (Praha: Kalich 2015.)

  Doporučená sekundární literatura k přijímací zkoušce:
  Kan, A. S.: Dějiny skandinávských zemí. Praha 1983
  Budil, Ivo T.: Dějiny Skandinávie. Praha 2017
  Kadečková, H.: Dějiny Islandu. Praha 2001 a 2009
  Hroch, M., Kadečková, H. a Bakke, E.: Dějiny Norska. Praha 2005
  Busck, S. a Poulsen, H.: Dějiny Dánska. Praha 2007
  Brunclík, M., Havlík, V. a Pinková, A.: Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích. Praha 2011
  Kadečková, H.: Soumrak bohů. Severské mýty a báje. Praha 1998, 2009 a 2018
  Kadečková, H.: Dějiny severských literatur I. 2. vyd. Praha 1997
  Humpál, M., Kadečková, H. a Parente-Čapková, V.: Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha 2006, 2. dopl. a rev. vyd. 2013 a
  Hartlová, D. a kol.: Slovník severských spisovatelů. Praha 1998, 2. dopl. a akt. vyd. 2004

  Charakteristika studia:
  Studium bakalářského oboru Norština probíhá v Oddělení skandinavistiky, které je součástí Ústavu germánských studií. Obor se profiluje jako filologický, tzn. zaměřený na jazyk a literaturu, nadto se studenti obeznámí se skandinávskými reáliemi a dějinami. Obor je sice zaměřený na zvládnutí norského jazyka a poznání literatury Norska i ostatních skandinávských zemí (Dánska, Švédska a výběrově též Islandu), avšak zvládnutí jazyka je pouze předpokladem, nikoli vlastním cílem studia. (Uchazeči, jimž jde výlučně o studium jazyka, dosáhnou svého cíle jednodušeji v jazykových školách.) Absolvent bakalářského studia zmíněného oboru má zvládnout základy vědeckého myšlení o jazyce a literatuře, má se seznámit se základní odbornou literaturou a především má být schopen samostatného uvažování v rámci svého oboru, a to formou ústní i písemnou. V rámci tohoto zaměření se student naučí nejen orientovat v dané jazykové oblasti, ale především si osvojí obecnější schopnosti analytického uvažování a naučí se pracovat s informacemi.

  Studijní návaznost:
  Po absolvování bakalářského studia je možno pokračovat dvouletým magisterským programem Skandinavistika a poté doktorským studijním programem Germánské a severské jazyky a literatury. • MAGISTERSKÉ STUDIUM

  Skandinavistika
  Studijní program: Germánská a severoevropská studia

  Typ studijního programu a forma studia:
  dvouletý navazující magisterský prezenční, jednooborové i dvouoborové (novější terminologií „sdružené“) studium (více k podmínkám studia viz http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/zakladni-dokumenty-prijimacim-rizeni/)

  Kombinovatelnost:
  Lze studovat buď samostatně, nebo kombinovat se všemi dvouoborovými navazujícími magisterskými programy na FF UK.

  Předpokládaný počet přijatých:
  Předpokládá se přijetí 22 uchazečů.

  Profil absolventa:
  Absolvent bude ovládat na vysoké úrovni jeden skandinávský jazyk a bude mít pasivní znalost dvou zbývajících hlavních skandinávských jazyků. Bude mít hluboké znalosti skandinávské literatury a znát kulturní, historické a sociální reálie evropského Severu. Dobře si osvojí práci s informacemi.

  Popis přijímací zkoušky:
  Přijímací zkouška bude dvoukolová (písemná a ústní) a bude sestávat z těchto částí:

  a) PÍSEMNÉ KOLO
  1) překlad textu z češtiny do zvoleného skandinávského jazyka (dán., nor. nebo šv.)
  2) esej v dánštině, norštině nebo švédštině na jedno ze zadaných témat
  3) test znalostí z literární vědy a jazykovědy s důrazem na Skandinávii (v češtině)
  vzorový test písemného kola zkoušky /všechny tři části/

  b) ÚSTNÍ KOLO
  1) teoretické znalosti studovaného skandinávského jazyka
  2) skandinávská literatura - obecné znalosti a rozbor některých přečtených děl

  DALŠÍ POŽADAVKY ke zkoušce:
  Student je u ústní části zkoušky povinen odevzdat vlastnoručně podepsaný seznam alespoň 60 titulů skandinávské beletrie přečtených v češtině nebo v jiných jazycích (titulem se rozumí román, divadelní hra, básnická nebo povídková sbírka, či knižní výbor z básní nebo povídek).

  Možnost prominutí přijímací zkoušky:
  Uchazeči nemusí skládat přijímací zkoušku, pokud je průměrná známka jejich bakalářské státní zkoušky z předmětů studia oborů Dánská studia, Norská studia či Švédská studia (nebo z předmětů oborů s podobnou obsahovou náplní) výborně.

  Studijní návaznost:
  Po absolvování magisterského studia je možno pokračovat doktorským studijním programem Germánské a severské jazyky a literatury.