O nás


Výuka dánštiny, norštiny a švédštiny jako samostatných oborů funguje na FF UK nepřetržitě od roku 1969, v současné době v Oddělení skandinavistiky v rámci Ústavu germánských studií. Kromě českých pracovníků má oddělení i tři lektory-rodilé mluvčí z Dánska, Norska a Švédska. Existence tří oficiálních (tedy spolufinancovaných příslušnými zeměmi) skandinávských lektorátů na jedné univerzitě je v celosvětovém měřítku unikátní a setkáme se s ní pouze na vysoce prestižních univerzitách.

V České republice lze všechny tři hlavní severogermánské jazyky (dánština, norština a švédština) studovat na úrovni vysokoškolských oborů pouze
na FF UK. Vedle toho se zde vyučuje i staroseverština a nepravidelně i moderní islandština. Oddělení skandinavistiky na FF UK tak v České republice představuje jediné vskutku celoskandinavistické pracoviště.

Skandinavistické neboli nordistické obory na Univerzitě Karlově mají dlouhou tradici. Podobně jako na mnoha jiných univerzitách mimo Skandinávii
se postupně vyvinuly v rámci studia germanistiky a poté se osamostatnily. První odborné práce na severská témata vznikaly na UK již v druhé polovině 19. století, ale systematičtější podoby nabyla pražská nordistika až ve století dvacátém. Její první výraznou osobností byl Arnošt Vilém Kraus (1859–1943), profesor germanistiky, který se zaníceně věnoval i kultuře a literatuře skandinávských zemí. Na Univerzitě Karlově začal přednášet na severská témata v roce 1910. Významným pokračovatelem byl doc. Ladislav Heger (1902–1975), který se věnoval zejména staroseverské literatuře.

Na Filozofické fakultě UK také krátce působil pracovník Československé akademie věd doc. Radko Kejzlar (1930–2012), autor řady důležitých nordistických studií, který se po odchodu z Československa stal profesorem severských literatur na univerzitě v Mnichově. Několik generací skandinavistů vychovala doc. Helena Kadečková (1932–2018), jejíž široké odborné dílo sahá od staroseverské literatury až po tvorbu současných autorů. Každý z výše zmíněných vědců rovněž vytvořil významné dílo překladatelské.