Mgr. Pavla Bartásková

 • Kontaktní údaje

  E-mail: bartaskovap@seznam.cz


  Vzdělání

  2006 – 2011 magisterské studium Nizozemština – norština, FF UK
  diplomová práce: Užívání výpůjček v současné norštině a nizozemštině
  Tématem práce je zhodnocení situace rozšíření a způsobu užívání anglických výpůjček v norštině a nizozemštině v médiích. Problematika je předložena na pozadí historického vývoje přejímání do těchto jazyků a zároveň je vysvětlována v současných tendencích užívání anglických slov v neanglicky mluvících zemích. Pro zdokumentování oficiálního přístupu norských a nizozemských novinových redakcí k výpůjčkám jsou do práce zařazeny výsledky průzkumu mezi jednotlivými redakcemi. Na základě principů uplatňovaných v norštině a nizozemštině na přejatá slova, které jsou představeny v teoretické části práce, jsou posuzovány anglické výpůjčky z konkrétních publikovaných článků norských a nizozemských internetových zpravodajských deníků. Pozornost je věnována celkové frekvenční analýze anglických výpůjček v norštině a nizozemštině, analýze oblastí slovní zásoby s výrazným zastoupením výpůjček a dále pak morfologickému a ortografickému přizpůsobování přejatých výrazů ve sledovaných jazycích. Údaje zjištěné pro norštinu a nizozemštinu jsou v každé z kapitol porovnávány a interpretovány.

  od 2012 doktorské studium Germánské jazyky a literatury, FF UK
  téma disertační práce: Proměny psané norštiny a jejich odraz v tisku na území Spojených států během 19. století a první poloviny 20. století

Publikační činnost

BARTÁSKOVÁ, Pavla. Adaptace výpůjček v norštině. Linguistica ONLINE [online]. 2012. ISSN 1801-5336. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/bartaskova/bar-001.pdf
BARTÁSKOVÁ, Pavla. Bjørnstjerne Bjørnson, literát, diplomat, přítel. Pražská kulturní revue. 2014.
BARTÁSKOVÁ, Pavla. DigitaltMuseum: Zpřístupnění on-line přivádí lidi do muzeí i fyzicky. Ikaros [online]. 2013, (5). Dostupné z: http://ikaros.cz/digitaltmuseum-zpristupneni-on-line-privadi-lidi-do-muzei-i-fyzicky
BARTÁSKOVÁ, Pavla. Oslavy 17. května jako zrcadlo historického vývoje norské společnosti. Scientia et Societas. 2015, (1).


Konferenční aktivityy

Letní škola lingvistiky 2014 – posterová sekce: prezentace disertační práce Proměny psané norštiny a jejich odraz v tisku na území Spojených států během 19. století a první poloviny 20. století
Lingvistika Praha 2015 – sekce Sociolingvistika a sociologie jazyka: přednáška Proměny psané norštiny a jejich odraz v tisku na území Spojených států během 19. století a první poloviny 20. století

Granty a stáže

Grantový projekt (Norské fondy a EHP): Norwegian emigration – research stay in Norway (Universitet i Oslo); realizace březen 2015
zapojení do projektu (researcher): Transnational and national migration: experiences from Czech Republic and Norway; realizace 2015 – 2016
2010 výzkumný pobyt, University of Bergen
2015 výzkumný pobyt, University of Oslo


Přednášky pro studenty FF UK

Anglicismy v norštině
Norská emigrace do Spojených států
Tarjei Vesaas


Výuka

Lingvistické a historické aspekty norské / skandinávské imigrace do Spojených států (ZS 2015)