Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
SKANDINAVISTIKA
STUDIUM
ZDROJE

Průběh studia


-- OBSAH TÉTO STRÁNKY NENÍ PLNĚ AKTUALIZOVÁN. Její aktualizace právě probíhá. --


Zájemcům o studium doporučujeme nahlédnout do Seznamu přednášek, který FF UK každoročně vydává.

1. Studium severských jazyků je dvouoborové. Kombinace severského jazyka s druhým oborem je libovolná. Základní plán tzv. magisterského studia je rozvržen na pět let (10 semestrů) a uzavírá se obhajobou diplomové práce (pokud ji student píše na skandinavistice) a státní závěrečnou zkouškou. Absolvent dosáhne titulu magistr.

2. Studium je rozloženo do dvou cyklů. První cyklus obsahuje studium nezbytného jazykového a literárněvědného základu, dějin všech severských literatur a dějin Skandinávie, základů latiny a dějin filozofie. Vzhledem k tomu, že se studium konkrétního severského jazyka otevírá zpravidla jednou za tři roky a výuka prvního cyklu se tudíž neopakuje v plném rozsahu, je student povinen absolvovat předepsané přednášky, semináře a cvičení během pěti prvních semestrů. Druhý cyklus studentům poskytuje prostor ke specializaci dle vlastního zájmu a klade větší důraz na jejich samostatnou práci a individuální konzultace u vyučujících, zejména v 5. roce studia. Ve druhém cyklu má student také zvládnout pasivně druhý severský jazyk.

3. Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení. Jazyková cvičení jsou vedena lektory, rodilými mluvčími příslušného severského jazyka. Konkrétní náplň přednášek a seminářů se vypisuje před každým semestrem. Na začátku semestru dostane student seznam povinné a doporučené literatury.

Kontrola studia se provádí formou zkoušky (ZK), zápočtu (Z), kolokvia (KV), písemné práce (PP), postupové zkoušky (PZK), diplomové práce a státní závěrečné zkoušky (SZZK). Definice těchto způsobů kontroly a jejich bodové hodnocení podává Studijní a zkušební řád FF UK, § 12 - 24 a Prováděcí předpis ke Studijnímu a zkušebnímu řádu FF UK č. 3.

Poznámky k některým z nich:

PZK: Souborná zkouška se skládá po 5. semestru. Písemná část obsahuje základy gramatiky a ústní část jazykový rozbor textu, literaturu a reálie. Kvalitativně vyšší stupeň examinace než u dílčích zkoušek vyžaduje nejen schopnost reprodukovat širší okruh faktografických znalostí, ale i propojit znalosti ze všech předmětů studovaných v prvním cyklu.

Diplomovou práci si student volí po dohodě s učitelem nejpozději v 8. semestru, a to z jazyka nebo literatury. Základní požadavky na diplomovou praci se řídí opatřením děkana č. 25/2006

SZZK: Kromě faktografických znalostí se hodnotí i schopnost kandidáta stručně a přehledně shrnout širší okruh vědomostí a rozebrat téma problémově. Součástí SZZK je písemná klauzurní práce (4 hodiny), v níž má kandidát prokázat zvládnutí problémového nebo faktografického tématu lingvistického nebo literárního, pro něž se rozhodne nezávisle na tématu diplomové práce či jiné specializaci. Znění témat (zpravidla tři lingvistická a tři literární) se kandidáti dozvědí bezprostředně před zahájením klauzurní práce. Při práci, která je psána ve studovaném jazyce, není dovoleno používat jiných pomůcek než jazykových slovníků.