Ústav germánských studií - 
oddělení skandinavistiky
SKANDINAVISTIKA
STUDIUM
ZDROJE

Obsah jednotlivých disciplín - Bakalářské studium


-- OBSAH TÉTO STRÁNKY NENÍ PLNĚ AKTUALIZOVÁN. Její aktualizace právě probíhá. --


Jazyková cvičení

jsou koncipována jako intenzivní kurs praktického jazyka, v němž student zvládne základy gramatické struktury a řečové dovednosti tak, aby se domluvil v běžných životních situacích a dovedl napsat pojednání o probraných tématech.

Studium se kontroluje zápočtem po 1., 3. a 5. semestru (student ho získá za aktivní účast v hodinách a absolvovaný test na závěr semestru) a písemnou a ústní zkouškou po 2. a 4. semestru. V 5. semestru je 1 hodina věnována reáliím, jejichž znalost tvoří součást BZK.

Úvod do studia jazyka

V průběhu 1. semestru studenti vyslechnou přednášky

a) z obecné jazykovědy, kde se seznámí s hlavními pojmy lingvistiky, s nimiž se budou setkávat během studia, s typologií jazyků a lingvistickými disciplínami,

b) o severogermánských jazycích, o jejich vzájemném vztahu, o současné i minulé jazykové situaci.

Z úvodu do jazyka se skládá zkouška.

Fonetika a fonologie

je přednášena rodilými mluvčími a zahrnuje teoretické znalosti o fonetickém a fonologickém systému studovaného jazyka, jakož i praktická cvičení výslovnosti a transkripce. Přednášky probíhají po dobu dvou semestrů a jsou ukončeny zkouškou.

Gramatika

má studentům přinést systematický, v podstatě deskriptivní přehled gramatického systému jazyka v kontrastivním vztahu k jazyku mateřskému. Studenti musejí zvládnout morfologii všech slovních druhů a syntax včetně větného rozboru; nabyté teoretické znalosti musejí umět použít i prakticky. Gramatika tvoří součást BZK.

Literatura

V Úvodu do severské literatury v 1. semestru dostane student formou přednášky ucelený přehled o vývoji literatury a kultury v severských zemích od počátku do romantismu včetně. Z probrané látky a základů poetiky literárních žánrů nastudované z odborné literatury, doporučené na začátku semestru, skládá student zkoušku po 1. semestru. Ke zkoušce předloží také bibliografické lístky se stručnou anotací 15 literárních děl v překladu do češtiny podle doporučeného seznamu.

Kurs Interpretace literárního díla v 2. semestru obsahuje základy teorie literatury a metod interpretace textu, aplikovaných v semináři na konkrétní díla severských literatur. Práce studentů se hodnotí zápočtem.

V literárních přednáškách a seminářích v 3. až 5. semestru se navazuje na předchozí znalosti a probírá se literatura 2. poloviny 19. století (realismus, naturalismus, novoromantismus, symbolismus, dekadence) s důrazem na centrální autory a díla všech skandinávských zemí. Pracuje se ještě převážně s českými překlady, ale předpokládá se už schopnost studenta číst vybrané texty v originále. Práce studentů se hodnotí zápočtem po každém semestru; znalosti probrané látky vstupují do PZK, k níž student předloží bibliografické lístky s anotací všech děl přečtených v průběhu bakalářského studia.

Dějiny severských zemí

mají studenti zvládnout nejlépe během prvního roku studia. Znalosti se kontrolují zkouškou na základě celoroční přednášky a doporučené odborné literatury.

Test z latiny a zkoušku z dějin filozofie skládají studenti na příslušných katedrách (jazyků, resp. filozofie). Jsou předpokladem k připuštění k BZK.